Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1347. Error 9: Invalid character
O nas

 

logo

 

Naj bo novo leto
naravi in okolju
prijazno, polno novih
navdihov in uspehov!

kitara_mala

zeos
Emil
Borut
Alenka
Toma
Branka
Mojca

Sploni pogoji nagradne igre Life+ Odlo?uj! EKO terminali

1. Splone dolo?be

Organizator nagradne igre je ZEOS, ravnanje z elektri?no in elektronsko opremo, d.o.o., Brn?i?eva 39, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator ali ZEOS), ki izvaja celovit projekt ozave?anja ire javnosti in olske mladine o pomembnosti lo?enega zbiranja odpadne elektri?ne in elektronske opreme (OEEO), sijalk in odpadnih prenosnih baterij  in akumulatorjev (OPBA).

Z zbiralnimi akcijami in dogodki, ki se izvajajo na obmo?ju cele Sloveniji v obdobju od oktobra 2011 do oktobra 2013, eli ZEOS kot konkreten odgovor na sprejete okoljske direktive EU, pove?ati tevilo zbrane OEEO, sijalk in prenosnih baterij v Sloveniji.

Cilj projekta je pove?ati ozave?enost o okoljskih vpraanjih v zvezi s proizvodnjo in uporabo elektri?ne in elektronske opreme (OEEO), ravnanjem z OEEO in njihovo obdelavo ter predelavo (vklju?no s ponovno uporabo in recikliranjem), s posebnim poudarkom na ozave?anju gospodinjstev in olskih otrok na celotnem obmo?ju Slovenije.

Za ta namen smo prilagodili 80 interaktivnih terminalov z ra?unalnikim zaslonom na dotik, ki so se prvotno uporabljali za potrebe zdravstvenega zavarovanja pacientov v slovenskih zdravstvenih domovih. Nadomestili so jih noveji in u?inkoviteji sistemi, na namen pa je, da jih obnovimo ter z nadgradnjo prilagodimo / dodamo interaktivna gradiva za spodbujanje pravilnega ravnanja z odpadno elektri?no in elektronsko opremo in tako dodatno podpremo ozave?anje ciljne javnosti za pravilno ravnanje s tovrstnimi odpadki.

Interaktivni terminali bodo postavljeni v 80 izbranih osnovnih ol, ki hkrati sodelujejo v nagradni igri, slednja poteka od aprila 2012 do septembra 2012.

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo ole, ki so svoje sodelovanje potrdile s prijavo bodisi po telefonu na 01-366-8541, ali po elektronski poti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , ali so izpolnile prijavni obrazec, ki je bil objavljen na spletni strani life.zeos.si. Sodelujo?e ole so hkrati poskrbele, da je za EKO terminal na oli zagotovljeno primerno mesto s povezavo do napajanja in Interneta ter (priporo?ljivo) odsluen osebni ra?unalnik (PC) s slede?o specifikacijo (priporo?ljivo) potrebne strojne opreme:

- Pentium 4, CPU 1.80 GHz,

- 512 MB RAM,

- 20 GB Disk,

- Windows XP Professional (z naloenim Service Pack 2),

Za primerno mesto postavitve terminala predlagamo prostor znotraj ole, na prehodu in ali v obmo?ju rednega gibanja ter zadrevanja u?encev. Sodelovanje v nagradni igri hkrati ni pogojeno z nikakrnim nakupom in ga ZEOS ne zara?unava.

Po potrditvi sodelovanja bomo v dogovorjenem roku EKO terminal dostavili na olo, o ?emer bo ola predhodno obve?ena, da se dogovori ustrezen termin dostave in koordinatorja EKO terminala na strani ole. Prijavljene ole nato od ZEOS-a prejmejo ohije EKO terminala s funkcionalnim zaslonom ob?utljivim na dotik in vsemi potrebnimi programskimi gonilniki za strojno opremo ter dokumentom Navodila za namestitev in pripravo EKO terminala.

Posamezna prijavljena ola nato EKO terminal s pomo?jo navodil priklopi na odsluen ra?unalnik (PC) ter vzpostavi prednaloeno programsko in strojno opremo. Slednje omogo?a registracijo v sistem EKO terminal. ola, ki bo na svojem obmo?ju terminal prva samostojno vzpostavila in se z registracijo uspeno prijavila v sistem, hkrati pa objavila sliko vzpostavljenega, delujo?ega in funkcionalnega EKO terminala na Facebook profilu Odlo?uj! (http://www.facebook.com/Odlocuj) bo nagrajena. teje ?as od dostave terminala na oli, do registracije v sistemu EKO terminal in objave slike delujo?ega terminala na Facebook profilu Odlo?uj!.

Vsaka posamezna ola lahko k nagradni igri pristopi najve? 1x (enkrat). Obvestilo o morebitni nagradi bo udeleena ola prejela na e-naslov, ki ga hrani ZEOS. Za prevzem nagrade veljajo dolo?ila navedena v 6. to?ki splonih pogojev nagradne igre.

3. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri s potrditvijo sodelovanja v skladu s 1. odstavkom 2. to?ke splonih pogojev nagradne igre se teje, da uporabnik sprejema splone pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Po zaklju?ku nagradne igre bo organizator dne 3.9.2012 razglasil nagrajenca na svojem Facebook in Twitter profilu ter spletni strani, ki dobi pravico do nagrade. Za primer, da nagrajena ola nagrade ne bo mogla ali hotela izkoristiti oz. prevzeti, bo organizator podelil nagrado drugo uvr?eni oli oz. tretje uvr?eni oli in v tem vrstnem redu, glede na nagrajeno olo. V primeru, da nagrade v skladu s splonimi pogoji ni mogo?e podeliti, bo organizator izvedel rebanje nagrajenca.

Organizator si pridruje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani life.zeos.si. 

4. Nagrada

Posamezna sodelujo?a ola lahko 1x (enkrat) prejme le 1 (eno) nagrado. 

Opis nagrade: organiziran celodnevni izlet v popularni zabavi?ni park Gardaland v Italiji na naslovu: GARDALAND PARK, Via Derna 4, 37014 Castelnuovo del Garda (VR), za 30 oseb in potrebne spremljevalce oz. predstavnike ole. ola sama prevzame odgovornost izbire 30 kandidatov, ki jih polje na izlet.

Nagrada ni zamenljiva, izpla?ljiva v gotovini ali prenosljiva. Akontacijo dohodnine poravna organizator nagradne igre.

5. Obve?anje nagrajencev

Za izvedbo nagradne igre, nadzor nad njenim potekom in razglasitvijo nagrajenca ter morebitno rebanje, skrbi komisija v sestavi treh ?lanov, ki so predstavniki organizatorja. rebanje nagrad, v kolikor bo potrebno, bo potekalo v mesecu septembru 2012 na naslovu organizatorja (Brn?i?eva 39, 1000 Ljubljana).

Sodelujo?e ole bodo o izidu nagradne igre obve?ene na e-naslov, ki ga v bazi osebnih podatkov prijavljenih ol hrani ZEOS, hkrati pa na spletni strani life.zeos.si. ZEOS si pridruuje pravico, da nagrajenca objavi v svojih in drugih medijih ter javnih ob?ilih v katerih javnost obve?a o projektu iz 1. to?ke splonih pogojev.

6. Prevzem in kori?enje nagrade

O na?inu prevzema nagrade bo nagrajenec obve?en po elektronski poti in ali po telefonu. Nagrado prevzame poobla?ena oseba s strani nagrajene ole, ki izkazuje pooblastilo, da lahko v imenu nagrajene ole nagrado tudi prevzame.

Nagrajenec mora kori?enje nagrade potrditi najkasneje v 10 delovnih dneh od prejema obvestila o nagradi, sicer se pravica do nagrade podeli rezervnemu nagrajencu naprej v skladu s 3. to?ko splonih pogojev.

Kori?enje nagrade je predmet uskladitve organizatorja z nagrajeno olo.

7. Varstvo podatkov

Organizator za vse ole prijavljene v nagradno igro vzdruje in obdeluje zbirko zbranih podatkov, tudi osebnih, sodelujo?ih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS t. 86/04 in 67/07).

Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator za namen nagradne igre ne potrebuje nobenih dodatnih osebnih podatkov.

Organizator se zavezuje, da podatkov sodelujo?ih v nagradni igri, razen uradnega naziva ole, naslova in imena prevzemnika nagrade, ne bo posredoval tretjim osebam.

V ?asu upravljanja osebnih podatkov imajo poobla?eni posamezniki prijavljenih ol monost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

8. Kon?ne dolo?be

Organizator si pridruje pravico sprememb pravil, ?e to zahtevajo vzroki tehni?ne ali komercialne narave.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeleence obve?al z objavami na spletni strani life.zeos.si.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , s pripisom Nagradna igra EKO terminali.

V Ljubljani, dne 16.4.2011

ZEOS d.o.o.

Vse pravice so pridrane. Informacije in dokumenti na spletni strani life.zeos.si so predmet avtorske za?ite in drugih oblik za?ite intelektualne lastnine avtorjev projekta.

Objavljene informacije in dokumenti so informativne narave in so lahko reproducirani le v nekomercialne namene. Nalaganje, predvajanje in tiskanje vsebin je dovoljeno le za osebno, doma?o rabo, prepovedano je spreminjanje ozna?b o avtorskih pravicah, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah.

Avtorji spletnega mesta si prizadevamo za aurnost, to?nost in popolnost vseh podatkov in informacij na spletni strani, vendar za njihovo dejansko aurnost, to?nost in popolnost ne prevzemamo nikakrne odgovornosti.

Uporabniki dostopajo do spletne strani na lastno odgovornost. Avtorji ne odgovarjamo za morebitno kodo zaradi motene ali onemogo?ene rabe spletne strani ali za kakrne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Avtorji prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti za vsebino in delovanje spletnih strani, ki so povezane s to spletno stranjo.

Četrtek, 17 November 2011

Medijsko sredi?e

Trenutno ni aktualnih informacij. (Na tej podstrani bomo objavili vse publikacije in gradiva za medije)

Četrtek, 17 November 2011

Zanimive povezave

LIFE+ projekti v Sloveniji:

Ponedeljek, 14 November 2011

Kontakt

ZEOS, ravnanje z elektri?no in elektronsko opremo, d.o.o

landrova ulica 4, Ljubljana (Google map)

Direktor: mag. Emil ehi?

Tel.:  +386 (0)1 366 85 41
Fax:  +386 (0)1 366 85 82

E-naslov:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ponedeljek, 14 November 2011

O nas

Republika Slovenija je na podlagi Direktive 2002/96/ES Evropskega parlamenta in sveta o odpadni elektri?ni in elektronski opremi z dne 27. 1. 2003, v letu 2006 sprejela Uredbo o ravnanju z odpadno elektri?no in elektronsko opremo (Ur. l. RS 107/06). Ta dolo?a pravila ravnanja z odpadno elektri?no in elektronsko opremo z namenom prepre?evanja nepravilnega odlaganja ali neustreznega recikliranja in predelave. Uredba zavezuje vse proizvajalce, pridobitelje in uvoznike te opreme k zbiranju in zagotavljanju pravilne obdelave ter predelave odpadne opreme.