Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1347. Error 9: Invalid character

O nas

Republika Slovenija je na podlagi Direktive 2002/96/ES Evropskega parlamenta in sveta o odpadni elektri?ni in elektronski opremi z dne 27. 1. 2003, v letu 2006 sprejela Uredbo o ravnanju z odpadno elektri?no in elektronsko opremo (Ur. l. RS 107/06). Ta dolo?a pravila ravnanja z odpadno elektri?no in elektronsko opremo z namenom prepre?evanja nepravilnega odlaganja ali neustreznega recikliranja in predelave. Uredba zavezuje vse proizvajalce, pridobitelje in uvoznike te opreme k zbiranju in zagotavljanju pravilne obdelave ter predelave odpadne opreme.

S tem namenom so najvidneji zavezanci za ravnanje z odpadno elektri?no in elektronsko opremo v Sloveniji v juniju 2005 ustanovili drubo ZEOS, d.o.o. Postala je prva in edina nacionalna ter neprofitna skupna shema ravnanja z odpadno elektrino in elektronsko opremo v Sloveniji.

V letu 2006 je druba uspeno koordinirala in aktivno sodelovala z Ministrstvom za okolje in prostor pri vzpostavitvi sistema zbiranja in nadaljnje obdelave ter predelave odpadne EE opreme. Prednosti najbolje organizirane nacionalne sheme je prepoznalo Evropsko zdruenje proizvajalcev sijalk (ELC) in z njihovim znanjem in izkunjami smo v okviru nae sheme vzpostavili tudi sistem zbiranja in recikliranja odpadnih sijalk. Z vklju?itvijo zbiranja odpadnih sijalk je ZEOS postal del enotnega sistema zbiranja in recikliranja odpadne EE opreme za podro?je celotne EU.

V februarju 2007 smo pri?eli zbirati odpadno EE opremo in izvajati obdelavo doma ter v tujini. Za navedeno smo pridobili vsa ustrezna dovoljenja in se kot prva skupna shema v Sloveniji pod zaporedno t. 1 dne 18. 4. 2007 vpisali v evidenco na?rtov pri Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije.