Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1347. Error 9: Invalid character

ZAKLJU?EK AKCIJE E-ODPADKE LO?UJ IN OKOLJE VARUJ! v POMURJU

ZAKLJU?EK AKCIJE E-ODPADKE LO?UJ IN OKOLJE VARUJ! v POMURJUV petek, 12.4.2013, se je z razglasitvijo zmagovalcev na Radiu Murski val, zaklju?ila zelo uspena akcija E-odpadke lo?uj in okolje varuj! , ki smo jo izvedli skupaj z drubo Saubermacher-Komunala d.o.o. ter ob medijski podpori Radia Murski val. V akciji je sodelovalo 24 ol iz levega brega Mure in skupaj so u?enci, ob pomo?i vsega lokalnega prebivalstva iz kar 18 ob?in, zbrali preko 235 ton odpadnih elektri?nih aparatov in baterij.

Rezultat je ve? kot odli?en, saj zbrana koli?ina predstavlja skoraj dva- kratno koli?ino odpadne elektri?ne in elektronske opreme, zbrane pri izvajalcu javne sluzbe Saubermacher-Komunala d.o.o. v enem letu.

Vse ole so se odrezale nad vsemi pri?akovanji zato smo najbolje med njimi tudi nagradili.

Najbolje se je odrezala Osnovna ola Beltinci, ki je zbrala kar 288.035 to?k in si s tem prisluila koncert za celotno olo. Sledita ji Osnova ola Puconci z 269.441 to?kami in nagrado 4-urnim kopanjem v termah Vivat in Osnovna ola II v Murski Soboti, ki je zbala 215.106 to?k ter si prisluila nagrado Pomurskih mlekarn.

Nagradili pa smo tudi ole, ki so zbrale najve? to?k na u?enca. V tej skupini, je bila najbolja Osnovna ola alovci s 165.111 to?kami ter osvojitvijo nagradnega ogleda kino predstave z avtobusnim prevozom. Sledita pa ji oli O Kobilje s 93.799 to?kami (kopanje v Termah Moravske toplice) in DO Prosenjakovci s 105.552 to?kami (nagrada Panvita).

Ob tej priliki bi se eleli zahvaliti tudi sponzorjem, ki so prispevali dodatne nagrade za ole in s tem izrekli podporo nai akciji in angairanju vseh udeleencev v njej.
Poleg nagrajenih ol, smo podelili e pet prakti?nih nagrad posameznikom, ki so prinesli E-odpadke v enega od zbirnih centrov, dva nagrajenca pa sta prejela nov hladilnik.

Akcija se je izkazala za zelo uspeno za kar se moramo zahvaliti vsem udeleencem in pa naim partnerjem. e enkrat se je pokazalo, da se s skupnimi mo?mi lahko naredi zelo veliko v dobrobit vseh nas in naega okolja. Upamo in verjamemo, da bomo v Pomurju tako akcijo e kdaj ponovili in presegli e tako odli?ne rezultate.

zakljucek_pomurje_1zakljucek_pomurje_2zakljucek_pomurje_3zakljucek_pomurje_5zakljucek_pomurje_6zakljucek_pomurje_7zakljucek_pomurje_8