OEEO Direktiva

DIREKTIVA 2002/96/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO), znana tudi kot direktiva WEEE, pomeni za države članice ES ter gospodarske subjekte nov izziv. Osnovni namen te okoljevarstvene politike je ohraniti, zaščititi in izboljšati kakovost okolja, zaščititi zdravje ljudi in uporabljati naravne vire preudarno in racionalno. Bistvo direktive je, da se okoljska škoda popravlja pri izvoru in da jo mora onesnaževalec plačati. To pa je proizvajalec, distributer ali uvoznik opreme. Direktiva obvezuje k odgovornosti vse proizvajalce električne in elektronske opreme, od velikih ter malih gospodinjskih aparatov, računalnikov, TV, tiskalnikov, do električnega orodja, medicinskih naprav in dozirnikov za pijačo.

Cilji

Cilji ločenega zbiranja, predelave, ponovne uporabe in recikliranja.

Države članice morajo poskrbeti za doseganje dveh osnovnih ciljev:

  1. da bo stopnja ločenega zbiranja povprečno vsaj 4 kg OEEO iz zasebnih gospodinjstev na prebivalca na leto
  2. da zavezanci za ločeno zbrano OEEO dosežejo zahtevane stopnje predelave, ponovne uporabe in recikliranja komponent.

Vsebina direktive:

Bistvena določila in zahteve direktive:


EU primeri in akcije

Prostovoljni kolektivni sistemi ravnanja z OEEO

Še pred uveljavitvijo direktive WEEE so v nekaterih evropskih državah že delovali kolektivni sistemi ravnanja z OEEO, nekateri pa so zaživeli oz. se pospešeno ustanavljajo z implementacijo direktive WEEE.

Združevanja

WEEE Forum združuje prostovoljne kolektivne sisteme v Evropi. Ustanovljen je bil aprila leta 2002 s ciljem medsebojnega informiranja kolektivnih sistemov in izmenjave dobrih praks.

CECED (European Comittee of Domestic Equipment Manufacturers) s sedežem v Bruslju združuje proizvajalce velikih in malih gospodinjskih aparatov ter nacionalna trgovinska združenja v Evropi. Osnovna naloga CECED-a je predstavljati in braniti interese evropskih proizvajalcev v dialogu z institucijami Evropske skupnosti.