O Life+

LIFE+ je finančni instrument, ki je namenjen izključno varstvu okolja in je del Nove finančne perspektive 2007-2013, ki je določena z Uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta. Podpira izvajanje okoljske politike, ki ima tri glavne cilje:

• implementacijo in razvoj okoljske politike in zakonodaje Skupnosti,
• integracijo okolja v druge politike in s tem prispevati k trajnostnemu razvoju,
• financirati ukrepe in projekte z evropsko dodano vrednostjo.

LIFE+ v številkah:

 • Trajanje: 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013
 • Proračun: več kot 2 milijardi evrov
 • Proračun 2011: 267 milijonov evrov
 • Razdelitev proračuna
  • 78 % za sofinanciranje projektov, od katerih je
  • ≥ 50 % za naravo in biotsko raznovrstnost ter
  • 15 % ciljno za transnacionalne projekte

Vsebinsko in tehnično je LIFE+ razdeljen na tri sklope:

LIFE+ NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST - Prispeva k izvedbi politik in zakonodaje Evropske unije na področju narave in biotske raznovrstnosti.

a. LIFE+ Narava:
 • Namen: prispeva k uresničevanju Direktive o pticah in Direktive o habitatih (Direktivi Sveta 2009/147/ES in 92/43/EGS)
 • Pristop: projekti morajo biti primeri dobre prakse in/ali demonstracijski
 • Usmeritev: dolgotrajne trajnostne naložbe v območja Natura 2000 ter v ohranjanje vrst in habitatov, ki so predmet Direktive o pticah in Direktive o habitatihb.   
b. LIFE+ Biotska raznovrstnost
 • Namen: izvajanje Sporočil Komisije "Zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti do leta 2010 in pozneje" in "Možnosti za vizijo in cilje EU glede biotske raznovrstnosti po letu 2010"
 • Pristop: projekti morajo biti demonstracijski in/ali inovativni
 • Usmeritev: predstavitev ukrepov in praks, ki pripomorejo k zaustavitvi izgube biotske raznovrstnosti v EU, razen tistih, ki so povezani z doseganjem ciljev Direktive o pticah in Direktive o habitatih, kar NI nadgradnja za projekte tipa LIFE+ Narava.

LIFE+ OKOLJSKA POLITIKA IN UPRAVLJANJE - Izvajanje, posodobitev in razvoj okoljske politike in zakonodaje Evropske unije.

 • Pristop: projekti morajo biti demonstracijski in/ali inovativni
 • Usmeritev: premostiti vrzel med rezultati raziskav in razvoja ter široko uporabo in spodbuditi inovativne rešitve z javno dimenzijo. Aktivnosti na področjih podnebnih sprememb, vode, zraka, tal, urbanega okolja, hrupa, kemikalij, okolja in zdravja, odpadkov in naravnih virov, gozdov, inovacij in strateških pristopov. Celovit in dolgoročen monitoring gozdov in medsebojnih okoljskih vplivov.

LIFE+ INFORMACIJE IN OBVEŠČANJE - Kampanje obveščanja in osveščanja ter akcije za izvajanje, posodabljanje in razvoj evropske okoljevarstvene politike in zakonodaje. Vključuje tudi: kampanje osveščanja in usposabljanja za preprečevanje gozdnih požarov.

 • Značaj: dobro prepoznavna komunikacija in osveščanje, ciljno usmerjena v opredeljen okoljski problem. NI TREBA, da so projekti inovativni ali demonstracijski

Sedem predlaganih korakov kako začeti s pripravo LIFE+ projekta:

 1. Določite okoljski problem, ki bi se ga radi lotili in vaše potrebe po podpori
 2. Razmislite, ali je LIFE+ pravi za vaš projekt
 3. Preberite dokumentacijo
 4. Odločite se o obsegu vašega projekta
 5. Sestavite projektni tim
 6. Zberite informacije za obrazce
 7. Izpolnite obrazce in oddajte predlog projekta

Kje najti odgovore na vprašanja in navodila za prijavitelje: