Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1346. Error 9: Invalid character

Nagovor direktorja

Odlo?uj(te)!

Druba ZEOS, ravnanje z elektri?no in elektronsko opremo, d.o.o. je oktobra letos s pozivom "Odlo?uj!" za?ela z izvajanjem vseslovenskega ozave?evalnega projekta Life+ Slovenia WEE Campaign, ali Slovenska OEEO kampanja, ki se delno financira iz evropskih sredstev - programa LIFE+ Information & Communication, projekt pa finan?no podpira tudi Ministrstvo za okolje in prostor RS.

Cilj projekta je pove?ati ozave?enost o okoljskih vpraanjih v zvezi s proizvodnjo in uporabo elektri?ne in elektronske opreme (OEEO), sijalk in odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (OPBA), ravnanjem z OEEO in njihovo obdelavo ter predelavo, vklju?no s ponovno uporabo in recikliranjem. Projekt bo trajal dve leti, od oktobra 2011 do novembra 2013, in bo nagovoril u?ence osnovnih in srednjih ol, u?itelje ter gospodinjstva na celotnem obmo?ju Slovenije. 

Emil ehi?, vodja projekta in direktor drube