Cilj in namen projekta

Cilj

Povečati ozaveščenost o okoljskih vprašanjih v zvezi s proizvodnjo in uporabo električne in elektronske opreme (OEEO), ravnanjem z OEEO in njihovo obdelavo ter predelavo (vključno s ponovno uporabo in recikliranjem), s posebnim poudarkom na ozaveščanju gospodinjstev in šolskih otrok na celotnem območju Slovenije.

Namen

  1. Pojasniti potrebo po ustrezni obdelavi in ravnanju z OEEO - poskrbeti, da ciljne skupine razumejo negativne posledice nepravilnega odstranjevanja in ravnanja z OEEO na okolje.
  2. Predstaviti in razširiti sporočilo, da je v Sloveniji na voljo okolju prijazna možnost za ravnanje z OEEO - informiranje in izobraževanje določene ciljne skupine obstoječih zbirališč in ...
  3.  ... vplivati na spremembo vedenja pri ciljnih skupinah.