Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1346. Error 9: Invalid character

OEEO Direktiva

DIREKTIVA 2002/96/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. januarja 2003 o odpadni elektri?ni in elektronski opremi (OEEO), znana tudi kot direktiva WEEE, pomeni za drave ?lanice ES ter gospodarske subjekte nov izziv. Osnovni namen te okoljevarstvene politike je ohraniti, za?ititi in izboljati kakovost okolja, za?ititi zdravje ljudi in uporabljati naravne vire preudarno in racionalno. Bistvo direktive je, da se okoljska koda popravlja pri izvoru in da jo mora onesnaevalec pla?ati. To pa je proizvajalec, distributer ali uvoznik opreme. Direktiva obvezuje k odgovornosti vse proizvajalce elektri?ne in elektronske opreme, od velikih ter malih gospodinjskih aparatov, ra?unalnikov, TV, tiskalnikov, do elektri?nega orodja, medicinskih naprav in dozirnikov za pija?o.

Cilji

Cilji lo?enega zbiranja, predelave, ponovne uporabe in recikliranja.

Drave ?lanice morajo poskrbeti za doseganje dveh osnovnih ciljev:

  1. da bo stopnja lo?enega zbiranja povpre?no vsaj 4 kg OEEO iz zasebnih gospodinjstev na prebivalca na leto
  2. da zavezanci za lo?eno zbrano OEEO doseejo zahtevane stopnje predelave, ponovne uporabe in recikliranja komponent.

Vsebina direktive:

Bistvena dolo?ila in zahteve direktive:


EU primeri in akcije

Prostovoljni kolektivni sistemi ravnanja z OEEO

e pred uveljavitvijo direktive WEEE so v nekaterih evropskih dravah e delovali kolektivni sistemi ravnanja z OEEO, nekateri pa so zaiveli oz. se pospeeno ustanavljajo z implementacijo direktive WEEE.

Zdruevanja

WEEE Forum zdruuje prostovoljne kolektivne sisteme v Evropi. Ustanovljen je bil aprila leta 2002 s ciljem medsebojnega informiranja kolektivnih sistemov in izmenjave dobrih praks.

CECED (European Comittee of Domestic Equipment Manufacturers) s sedeem v Bruslju zdruuje proizvajalce velikih in malih gospodinjskih aparatov ter nacionalna trgovinska zdruenja v Evropi. Osnovna naloga CECED-a je predstavljati in braniti interese evropskih proizvajalcev v dialogu z institucijami Evropske skupnosti.