Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1411. Error 9: Invalid character

Ciklus elektri?ne in elektronske opreme

roboti_srednje_2Proizvajalec -->

Trgovec -->

Potronik -->

Komunala -->

Prevoznik -->

Predelovalec

Proizvajalec

Proizvajalec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne glede na uporabljeno metodo prodaje, vklju?no s prodajo preko svetovnega spleta oziroma interneta kot storitev informacijske drube v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potronikov, na ozemlju Republike Slovenije zaradi izvajanja svoje dejavnosti daje prvi? v promet izdelke ali opremo. je definicija, ki se nanaa na vsebino okoljske zakonodaje, ko govorimo o tem, kdo je odgovoren spotovati obveznosti zbiranja in ravnanja dolo?enih vrst odpadkov. Za proizvajalca velja tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki na ozemlju Republike Slovenije daje prvi? v promet izdelke oz. opremo, pridobljeno v drugih dravah ?lanicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), uvoene iz tretjih drav ali proizvedene na ozemlju Republike Slovenije.

Trgovec

Trgovec oz. distributer je oseba, ki kon?nemu uporabniku v okviru izvajanja svoje dejavnosti dobavlja izdelke oz.opremo. V proces zbiranja in ravnanja z odpadki je tesno povezan, saj ima neposreden kontakt s potroniki oz. kon?nimi uporabniki. Pri tem je zelo pomembna njegova komunikacija na okoljskem podro?ju, saj s tem vpliva na pravilno in okolju prijazno ravnanje z odpadki.

Potronik

Kon?ni potronik je oseba, ki je uporabljala, uporablja ali namerava uporabljati elektri?no in elektronsko opremo, baterije, akumulatorje ali druge izdelke. Skladno z okoljsko zakonodaja je kon?ni potronik dolan oddajati odpadno elektri?no in elektronsko opremo, odpadne baterije in akumulatorje distributerju oz. trgovcu, izvajalcu ob?inske javne slube kot lo?eno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov v zbirnih centrih ali v zbiralnicah, katere obratovanje zagotavlja proizvajalec ali pridobitelj oz. v njihovem imenu skupna shema ZEOS.

Komunala

Izvajalec ob?inske javne slube ravnanja s komunalnimi odpadki prevzema odpadno elektri?no in elektronsko opremo in odpadne baterije in akumulatorje s predvidenimi na?ini od kon?nega potronika. Proizvajalci oz. skupna shema ZEOS na podlagi njihovih naro?il prevzema tovrstne odpadke pri ?emer prevzeme spremlja eviden?ni list.

Prevoznik

Skupna shema ZEOS redno prevzema odpadke ter jih tehnolokim postopkom obdelave primerno preme?a. Tako se dolo?en del transportira v centre za obdelavo, ki se nahajajo v Sloveniji, del pa se transportira v tujino.

Predelovalec

Obdelava in predelava odpadne elektri?ne in elektronske opreme ter ostalih odpadkov, ki so zbrani znotraj mree zbiranja skupne shem ZEOS, se skladno z zakonodajo izvaja v centrih za obdelavo v Sloveniji in v tujini. Segment obdelave v tujini ima skupna shema ZEOS urejen z veljavnimi dovoljenji oz. notifikacijo za ?ezmejno preme?anje odpadkov.